வுஜியாங் மாவட்டம், சுஜோ, ஜியாங்சு, சீனா+86-512-63263671